Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz swoich aplikacji mobilnych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.ppp.powiat-szamotuly.pl oraz aplikacji mobilnych.

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa oraz aplikacje mobilne są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Obrazki i ikonki używane w celach dekoracyjnych nie oznaczone w sposób, który umożliwia technologii wspomagającej ich ignorowanie. Używanie znaczników strukturalnych w sposób, który nie reprezentuje relacji w treści. Opisy dokumentów następują dopiero po linkach służących do ich pobrania. Zmiana rozmiaru renderowanego wizualnie tekstu do 200 procent powoduje przycięcie, obcięcie lub zasłonięcie tekstu, obrazu lub elementów sterujących. Do przekazywania informacji wykorzystuje się tekst w postaci grafiki. Zmiana odstępów w tekście powoduje przycięcie, obcięcie lub zasłonięcie tekstu, obrazu lub elementów sterujących. Wzory dokumentów posiadają niedostępne formularze i treści. Tytuł strony niejasno przedstawia jej temat. Cele linków nie wynikają z treści linku. Obok siebie występują dwa linki prowadzące do tego samego celu. Brakuje nagłówków lub nagłówki niepoprawnie opisują temat. Brak widocznego wskaźnika fokusa klawiatury dla niektórych aktywnych elementów interfejsu.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Mapy na stronie Kontaktu. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-10-30
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez WEBEST s.c. Danuta Stawarz, Magdalena Czekała. Przegląd deklaracji sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2022-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Proszę wysyłać maile na adres: sekretariat.szamotuly@poradnia-szamotuly.pl lub sekretariat.wronki@poradnia-szamotuly.pl
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Anna Rożańska
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
a.rozanska@interia.eu
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
664 064 138

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach Adres: ul. Bolesława Chrobrego 8b, 64 – 500 Szamotuły E-mail: pppszamotuly@poczta.onet.pl Telefon: 664 064 138 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2019-04-19
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2019-10-10
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szamotułach, ul. Bolesława Chrobrego 8b, 64-500 Szamotuły Dostosowanie wejść do budynków Wejście do budynku znajduje się na parterze. Budynek nie posiada barier dla osób niepełnosprawnych. Obsługa klienta znajduje się na parterze. Dostosowanie korytarzy Korytarze nie posiadają barier dla osób niepełnosprawnych. Dostosowanie schodów Budynek posiada podjazd i windę. Dostosowanie wind Budynek posiada windę. Dostępność pochylni Budynek posiada podjazd. Dostępność platform Budynek nie posiada platform. Dostępność informacji głosowych Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących. Dostępność pętli indukcyjnych Budynek nie posiada pętli indukcyjnych. Dostosowanie parkingów Miejsca parkingowe są dostępne, nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych. Prawo wstępu z psem asystującym Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostępność tłumacza języka migowego Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wronkach, ul. Poznańska 42, 64-510 Wronki Dostosowanie wejść do budynków Wejście do budynku znajduje się na parterze. Budynek nie posiada barier dla osób niepełnosprawnych. Obsługa klienta znajduje się na parterze. Dostosowanie korytarzy Korytarze nie posiadają barier dla osób niepełnosprawnych. Dostosowanie schodów Budynek posiada przenośną pochylnię. Dostosowanie wind Budynek parterowy. Dostępność pochylni Budynek posiada przenośną pochylnię. Dostępność platform Budynek nie posiada platform. Dostępność informacji głosowych Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących. Dostępność pętli indukcyjnych Budynek nie posiada pętli indukcyjnych. Dostosowanie parkingów Miejsca parkingowe są dostępne, nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych. Prawo wstępu z psem asystującym Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostępność tłumacza języka migowego Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

brak

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: